અપહરણના ગુન્હામાં છેલ્લા પાંચ વર્ષથી નાસતા ફરતાં લીસ્ટેડ આરોપીને પકડી પાડતી અમરેલી એલ.સી.બી.

અમરેલી,
પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર દ્રારા તા.21/12/2021 થી તા.27/12/2021 સુધી નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડી પાડવા ખાસ ડ્રાઇવનું આયોજન કરેલ. આ ડ્રાઇવ દરમ્યાન અમરેલી પોલીસ અધિક્ષકશ્રી. નિર્લિપ્ત રાયએ ગુનાઓ આચરી નાસતા ફરતા આરોપીઓ અંગે માહિતી મેળવી તેમને પકડી પાડી તેમના વિરૂધ્ધ ધોરણસર કાર્યવાહી કરવા અમરેલી જીલ્લા પોલીસ તંત્રને જરૂરી સુચનાઓ અને માર્ગદર્શન આપેલ હોય, જે અન્વયે અમરેલી એલ.સી.બી.ના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ. શ્રી આર.કે.કરમટા તથા પો.સ.ઇ. શ્રી પી.એન.મોરી તથા એલ.સી.બી. ટીમે ચોક્કસ બાતમી મેળવી રાજુલા પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નં.46/2016 ઇ.પી.કો. કલમ 363, 366 વિ. મુજબ ના ગુનાના કામે પોતાની કાયદેસરની ધરપકડ ટાળવા માટે છેલ્લા પાંચ વર્ષથી નાસતા ફરતા આરોપી જીતુ છોટુભાઇ ચૌહાણ, ઉ.વ.32, રહે.ઉના, ગવર્મેન્ટ નર્સરીની બાજુમાં, સાસકવડ રોડ, તા.ઉના, જિ.ગીર સોમનાથ વાળાને આજ રોજ તા.21/12/2021 ના રોજ અટક કરી, આગળની કાર્યવાહી કરવા રાજુલા પો.સ્ટે.માં સોંપી આપેલ છે.