અમદાવાદ ના શાહિબાગ રોડની વચ્ચે ગટર રિપેિંરગનું કામ

અમદાવાદ ના શાહિબાગ રોડની વચ્ચે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ગટર રિપેિંરગનું કામ ચાલુ છે.