અમરેલીના અમરપુર વરૂડી, વેણીવદર, પીપળલગ, દહિંડા રાંઢીયા રોડના કામ માટે રૂપિયા 240 લાખ મંજુર કરાયા

અમરેલી,

અમરેલી શહેર અને જિલ્લાના વિકાસકામો એક પછી એક મંજૂર કરાવવાનું બીડું ઝડપ્યું હોય એમ અમરેલીના યુવાન ધારાસભ્ય અને ગુજરાત વિધાનસભાના નાયબ મુખ્ય દંડક કૌશિક વેકરિયા હાલ કામ કરી રહ્યાનું જણાય છે. આજે અમરેલીને રૂપિયા 240 લાખના રોડના નવીનીકરણના કામોની ભેટ મળી છે. જે પૈકી અમરેલી તાલુકાના દેવળિયા ગામના દેવળિયા એપ્રોચ રોડનું રૂપિયા 150 લાખના ખર્ચે ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ સરકાર દ્વારા જોબ નંબર ફાળવી નવીનીકરણનું કામ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. બીજું કામ અમરેલી તાલુકાનું અમરપુર-વરૂડી-વેણીવદર-પીપળલગ-દહિંડા-રાંઢીયા રોડનું નવીનીકરણનું કામ જોબ નંબર ફાળવી રૂપિયા 90 લાખના ખર્ચે મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. દેવળિયા એપ્રોચ રોડ જે હાલ અત્યારે 3.75 મીટર પહોળો છે એની જગાએ આ રોડ હવે 5.50 મીટર પહોળો બનશે. જેથી લોકોની સુખાકારીમાં વધારો થશે. આમ ઉપરોક્ત બન્ને રસ્તાના કામો મંજૂર થતાં ટૂંક સમયમાં આ બન્ને રસ્તાના કામોનું નવિનીકરણ હાથ ધરાશે. આ બન્ને કામોમાં રૂપિયા 240 લાખની રકમ મંજૂર થતાં આ ગામોના લોકોમાં આનંદની લાગણી ફેલાઇ છે.