અમરેલીના ઠેબી ડેમ બન્યા પછી પહેલી વખત ઓવરફ્લો

અમરેલીના ઠેબી ડેમ બન્યા પછી પહેલી વખત ઓવરફ્લો

Q

અમરેલીના ઠેબી ડેમ બન્યા પછી પહેલી જ વખત સંપૂર્ણ સપાટી કરવામાં આવ્યો છે અને આજે સાંજે તે ઓવરફલો થયો હતો