ગુજ2ાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી,ડીપાર્ટમેન્ટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી,ગર્વમેન્ટ ઓફ ગુજ2ાત ગાંધીનગ2 પુ2સ્કૃત ડીસ્ટ્રીકટ કોમ્યુનીટી સાયન્સ સેન્ટ2, ચિલ્ડ્રન્સ મ્યુઝીયમ અને બાલભવન, અમ2ેલી ખાતે જિલ્લા કક્ષાનો નેશનલ સાયન્સ સેમીના2, તથા રૂ2લ આઈ.ટી.ક્વિઝ તા. 04- સપ્ટેમ્બ2- 2019, બુધવા2 ના 2ોજ સવા2ના 8-30 કલાકથી પ્રા2ંભ થશે. નેશનલ સાયન્સ સેમીના2 (1) સાયન્સ સેમીના2નો મુખ્ય વિષય :- 2ાસાયણીક તત્વોની આવર્ત સા2ણી : માનવ સુખાકા2ી પ2 અસ2 જર્ઁીિૈગૈબ ્ચમની કર્ ભરીસૈબચન ઈનીસીહાજ થ ૈંસચબા હર્ લ્લેસચહ ઉીનકચિી)પ2 આધા2ીત વિષય વસ્તુને આવ2ી લઈ વિદ્યાર્થીઓ 6 મીનીટનું પ્રેજન્ટેશન 2જાુ ક2શે. તેમજ નેશનલ રૂ2લ આઈ.ટી.ક્વીઝ(2) રૂ2લ આઈ.ટી.ક્વિઝમાં ઓબજેકટીવ પ્રશ્ર્નો પ2 ટીક માર્ક ધ્વા2ા વિદ્યાર્થી ને 1પ પ્રશ્ર્નો આપવામાં આવશે. સાયન્સ સેમીના2, તથા રૂ2લ આઈ.ટી.ક્વિઝ માં બે-વિદ્યાર્થીની એક ટીમ સહભાગી થઈ શકશે. શાળાઓના મહત્તમ વિદ્યાર્થીઓ ઉપ2ોક્ત બન્ને કાર્યક્રમોમાં સહભાગી બને તેવો અનુ2ોધ ક2ાયો છે. જે શાળાઓએ એન્ટ્રી ક2ાવી શકેલ નથી તેવી શાળાઓ સેમીના2, તથા આઈ.ટી. ક્વિઝ ના દિવસે એન્ટ્રી ક2ાવી, વિદ્યાર્થીઓ સહભાગી થઈ શકશે.
વધુ વિગત માટે શ્રી નિલેશ કે.પાઠક, ડાય2ેકટ2, મોબાઈલ નંબ2 : 992પ0 84733 પ2 સંપર્ક ક2ી શકાશે.