અમરેલીમાં દબાણની ખાલી કરાવાયેલ જગ્યાએ ફેન્સીંગ કરી ટેન્ટ ઉભો કરાયો

અમરેલી,ગઇ કાલે અમરેલીની કોર્ટ માં આવેલા ચુકાદા બાદ અમરેલીની જિલ્લા બેન્કની પાછળ આવેલી કીંમતી જગ્યા પોલીસ બંદોબસ્ત હેઠળ ખુલ્લી કરાવાઇ હતી અને આ જગ્યા ખુલ્લી કરાવીને આ દબાણની ખાલી કરાવાયેલ જગ્યાએ ફેન્સીંગ કરી ટેન્ટ ઉભો કરાયો હતો અહી રાતભર પોલીસના બંદોબસ્ત હેઠળ જમીન સાફ કરી કોડર્ન કરી લેવામાં આવી હતી અને આ જમીનમાં કોઇએ ગેરકાયદેસર પ્રવેશવુ નહી તેવા કોર્ટ હુકમનું બોર્ડ મારી દેવામાં આવ્યું હતુ.