અમરેલીમાં 9100 મતે ભાજપ આગળ

લાઠીમાં 3186 મતે ભાજપ આગળ ધારીમાં 300 મતે ભાજપ આગળ રાજુલામાં 708 મતે ભાજપ આગળ સાવરકુંડલામાં 2287 મતે કોંગ્રેસ આગળ