અમરેલી જિલ્લામાં કોરોના નો વિસ્ફોટ 30 કેસ

  અમરેલી જિલ્લામાં બુધવારે સવારે કોરોના ના નવ કેસ આવ્યા બાદ સાંજે વધુ ૨૧ કેસ આવતા બુધવારના કુલ કેસની સંખ્યા 30 થવા પામી છે જેની યાદી નીચે મુજબ છે
1 જાફરાબાદ ના 45 વર્ષીય મહિલા
2 જાફરાબાદ ના 20 વર્ષીય યુવતી
3 રાજુલાના ગાયત્રી મંદિરપાસે 35 વર્ષીય યુવાન
4 અમરેલી શાસ્ત્રીનગરના 43 વર્ષીય પુરૂષ
5 અમરેલી બટારવાડીના 38 વર્ષીય યુવાન
6 મેરીયાણાના 39 વર્ષીય પુરૂષ
7 સાવરકુંડલાના 45 વર્ષીય પુરૂષ
8 સાવરકુંડલાના 58 વર્ષીય પુરૂષ
9 બગસરા  અમરાપરાના 70 વર્ષીય પુરૂષ
10 બગસરા અમરાપરાના 45 વર્ષીય પુરૂષ
11 બગસરા વાંઝવાંડના 33 વર્ષીય મહિલા
12 તોરીના 32 વર્ષીય મહિલા
13 મોટા આંકડીયાના 74 વર્ષીય પુરૂષ
14 ચલાલાના 25 વર્ષીય મહિલા
15 સાવરકુંડલાના 30 વર્ષીય યુવાન
16 અનીડા ના 45 વર્ષીય મહિલા
17 જાફરાબાદ ના 19 વર્ષીય યુવતી
18 રાજુલાના 60 વર્ષીય પુરૂષ
19 સાવરકુંડલાના 30 વર્ષીય યુવાન
20 લાઠીના નારાયણનગર 70 વર્ષીય
21 નાજાપરના 42 વર્ષીય મહિલા