અમરેલી જિલ્લામાં ચૂંટણીની આદર્શ આચાર સહિંતા નું પાલન કરવા પોલીસ નો અનુરોધ

અમરેલી જિલ્લા પોલીસે એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું છે કેઅમરેલીની જનતાને જણાવવામાં આવે છે કે, હાલમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંતર્ગત ગુજરાતમાં આદર્શ આચારસંહિતા લાગુ છે.*

*જેથી દરેક નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવે છે કે આચારસંહિતા અંતર્ગતના જાહેરનામાની સુચનાઓનું પાલન કરવાનું રહેશે.*

*જે કોઈપણ વ્યક્તિ આચારસંહિતાના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરશે તો, તેની વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.*

*તમામ લોકોએ, રાજય ચૂંટણી પંચના આદેશોનું પાલન કરવાનું રહેશે. તેમ અમરેલી જિલ્લા પોલીસ દ્વારા જણાવાયુ છે