અમરેલી જિલ્લામાં તા.8 થી 12 સુધી આકાશ ચોખ્ખુ રહેશે : છુટી છવાઇ ઝાકળની શકયતા

અમરેલી,

અમરેલી જિલ્લામાં કૃષિ હવામાન એકમ ડીએએમયુ કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અમરેલી દ્વારા આપાયેલ વરતારા મુજબ આગામી પાંચ દિવસ હવામાન આશીંક ભેજવાળુ અને આકાશ ચોખ્ખુ રહેવાની શકયતા છે મહતમ તાપમાન 34-35 છે અને લઘુતમ તાપમાન 16-17 સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની શકયતા છે ઠંડીનું પ્રમાણ પણ સામાન્ય રહેવા શકયતા છે પવનની ગતિ 11-15 કિમી કલાક સુધીની રહેવા શકયતા છે તા.13 થી 17 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન સોૈરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં હવામાન આશીંક ગરમ અને ભેજવાળુ રહેવા શકયતા છે વરસાદની કોઇ શકયતા નથી આ દરમિયાન લઘુતમ તાપમાન 14-18 અને મહતમ તાપમાન 32-35 સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની શકયતા છે ઠંડીના પ્રમાણમાં વધારો થવાની શકયતા હોવાનું કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અમરેલી દ્વારા જણાવાયું છે.