અમરેલી જિલ્લામાં પાણી માટે અધિકારીઓને નિયુક્તિ પાણી માટે સંપર્ક કરવા ના નંબરો