અમરેલી જિલ્લામાં ફટાકડાના વેચાણ માટે લાયસન્સ મેળવવા અરજીઓ મંગાવાઇ

  • દિવાળીના તહેવાર અનુલક્ષીને તારીખ 26 સુધીમાં અરજીઓ મોકલી આપવી

અમરેલી, દર વર્ષની જેમ ચાલુ વર્ષે કોવિડ-19ની સરકારશ્રીની વખતોવખતની ગાઈડલાઈનને અનુસરીને આગામી તા.14/11/2020નાં રોજ દિવાળીના તહેવાર દરમ્યાન અમરેલી સબ ડિવિઝનમાં આવેલ અમરેલી અને વડીયા તાલુકામાં હંગામી/ટેમ્પરરી દારૂખાનું/ ફટાકડા રાખવા તથા વેચાણ કરવા માંગતા હોય તેમને સુરક્ષિત મકાનમાં રક્ષિત ધંધાર્થી 50(પચાસ) મીટર દૂર સળગી ન ઉઠે તેવા સિમેન્ટના પતરા, ગેલ્વેનાઈઝનાં પતરાનાં ત્રણ બાજુથી બંધ હોય તેવા કામચલાઉ શેડ નકકી કરવામાં આવે તે જગ્યા પર ઉભા કરી તેમાં દારૂખાનું રાખવા તથા વેચાણ કરવા માટે ફોર્મ ન.એ.ઈ.05 માં અરજી કરી નમુના નં.એલ.ઈ.05 માં લાયસન્સ મેળવવું ફરજીયાત છે.સદરહું લાયસન્સ જેઓ મેળવવા માંગતા હોય તેમણે ફોર્મ નં.એ.ઈ.05 માં નિયત નમુનામાં સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, અમરેલીને તા.26/10/2020 સુધીમાં નીચે પ્રમાણેનાં આધારો જોડીને અરજી ત્રણ નકલમાં કરવાની રહેશે.અરજી સાથે નીચે મુજબનાં આધારો અવશ્ય જોડવાના રહેશે.1) અરજી ફોર્મ નં.એ.ઈ.05 માં ઠરેલ નમુનામાં જ કરવાની રહેશે. અને અરજીમાં સંપૂર્ણ વિગતો સુવાચ્ય અને સચોટ ભરી, અરજી ઉપર અરજદારશ્રીએ તાજેતરનો એક પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અચૂક લગાવવાનો રહેશે.2) અરજી ઉપર રૂા.03-00 ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ અચૂક લગાવવાની રહેશે.3) અરજી ઉપર લાઈસન્સ ફી રૂા.900/- (નવસો) 0070-60-1703-00″ (અન્ય વહીવટી સેવાઓ, રીસીપ્ટ અંડર એક્સ્પ્લોઝીવ એક્ટ વિગેરે) સદર ચલણથી સરકારશ્રી માં જમા કરાવી અસલ ચલણ સાથે સામેલ કરવાનું રહેશે.4) સુચિત સ્થળનાં બ્લ પ્રિન્ટ નકશામાં અરજદારશ્રીએ સહી કરી અરજી સાથે 03 (ત્રણ) નકલમાં સામેલ રાખવાનાં રહેશે.પ) સુચિત સ્થળ માલિકી/ભાડા હકક ધરાવતા હોવા અંગેના આધારો પુરાવાઓ બિનચૂક સામેલ રાખવાનાં રહેશે.6) હંગામી ફટાકડા લાયસન્સ મળવા માંગણી કરેલ સ્થળે સરકારશ્રી તરફથી કોરોના વાયરસ(કોવિડ-19) અન્વયે વખતો વખતની સૂચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવામાં આવશે. તે અંગેનું સોગંદનામું રજુ કરવાનું રહેશે.