અમરેલી જિલ્લામાં હોમટુહોમ 15 લાખ લોકોનો સર્વે કરાયો

અમરેલી,
હાલમાં વિશ્વનાં 100 થી વધુ દેશોમાં નોવેલ કોરોના વાયરસ (કોવીડ-19) નાં સંક્રમણથી પ્રભાવીત થયેલ છે. હાલમાં ભારતમાં પણ ઘણાં રાજ્યો આ રોગથી પ્રભાવીત થયેલ છે. અમરેલી જિલ્લાયમા એક પણ કેસ પોઝીટીવ નોંધાયેલ નથી. જાહેરમાં થુંકવા પર પ્રતિબંધ હોય તમામ નગરપાલિકા તેમજ ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત દ્વારા જાહેરમાં થૂકનાર સામે દંડ ની કાયેવાહી કરવામાં આવે છે. અમરેલી જિલ્લામાં તા.ર6-3-ર0ર0 નાં કુલ-19 કેસ કરી રૂ. 2650 નો દંડ કરેલ છે આમ કુલ મળીને અત્યાર સુધીમા રુ.80150 નો દંડ વસુલવામાં આવેલ છે. અમરેલી જિલ્લામા તાલુકા કક્ષાએ સ્ક્રીનીંગ ચેકપોસ્ટ કાર્યરત છે. આ તમામ ચેકપોસ્ટેામા પેસેન્જરોના સ્ક્રીનીંગ દરમ્યાન કુલ-1077 વાહનોના કુલ-9549 પેસેન્જુરોનુ સ્ક્રીનીંગ કરવામા આવ્યુે જેમાથી કુલ-155 ગુજરાત બહારના પેસેન્જકરો હતા એમાથી સામાન્ય શરદી-ઉઘરસની ફરીયાદવાળા કુલ-4 પેસેન્જર જોવા મળેલ.
જેથી આ દર્દીઓની મેડીકલ ઓફીસર ધ્વારા ચકાસણી કરી સ્વૈહચ્છિાક હોમ કોરેન્ટાકઇન્ડ7 રહેવા સૂચના આપવામા આવી.જિલ્લાની કુલ-61 સરકારી ફેસીલીટીમા ફલુ કોર્નર કાર્યરત કરવામા આવેલ આ કાર્યરત ફલુ કોર્નરમા સામાન્ય શરદી ઉધરસવાળા કુલ-107 દર્દીઓને સારવાર આપી સ્વૈ ચ્છ્કિ હોમ કોરેન્ટાકઇન્ડ્ રહેવા સૂચના આપવામા આવી.અમરેલી જિલ્લાના તમામ આરોગ્યં કર્મચારીઓ તથા શિક્ષકો અને આગણવાડી વર્કર ધ્વારા ઘરે ઘરે ફરી ને કુલ-33073 ઘર ના કુલ-156529 વ્યીકિતઓની હાઉસ ટુ હાઉસ સર્વેલન્સ ની કામગીરી કરવામા આવી રહી છે જેમાથી કુલ- 219 વ્યનકિતઓ તાવ, શરદી ની તકલીફ જોવા મળેલ જેને પ્રાથમિક સારવાર આપી તેઓને સ્વૈચ્છિક હોમ કોરેન્ટારઇન રહેવા સૂચના આપવામા આવી. આમ અત્યા ર સુધીમા અમરેલી જિલ્લામા કુલ- 1501524 નો હાઉસ ટુ હાઉસ સર્વે કરવામા આવેલ છે. અમરેલી જિલ્લાના કુલ-08 વ્યકિતઓને જિલ્લા કક્ષાની કોરન્ટાઇન ફેસીલીટી મા દાખલ કરેલ છે.
અમરેલી જિલ્લો આજદિન સુઘીમા કુલ-867 વ્યકતીઓને હોમ કોરન્ટાાઇન કરવામા આવેલ અને તમામ ને ગાઇડ લાઇન અનુસાર સ્ટેમ્પ લગાવવામા આવેલ છે.
જેમાથી 182-વિદેશ થી પરત આવેલ તેમજ 685- જિલ્લા તથા રાજયબહારની વ્યકિતઓ હતી જે તમામની ઓળખ માટે હાથ ઉપર સ્ટે મ્પ2 લગાવવામા આવેલ છે. અમરેલી જિલ્લાથમા અત્યા્ર સુઘીમા કુલ – 4 વ્યલકિતઓના શંકાસ્5દ કોરાના વાઇરસ કેસનાં સેમ્5લ લેવામા આવેલ જ તમામ ના રિપોર્ટ નેગેટીવ આવેલ છે.
કોઇને તાવ શરદી ઉધરસની ફરીયાદ જણાઇ તો ટોલ ફ્રી – 104 નો અથવા જિલ્લાના કન્ટ્રોલ રૂમ નં.(0ર79ર) રર8212 અને મોબાઇલ નંબર – 8238002240 નો સં5ર્ક કરવા અપીલ કરવામા આવે છે.