અમરેલી જિલ્લા પોલીસે દ્વારા અમરેલીયનો ને હાકલ જરૂરત મંદો ને સહાય કરવા આહવાન.

અમરેલી જિલ્લા પોલીસે દ્વારા અમરેલીયનો ને હાકલ જરૂરત મંદો ને સહાય કરવા માટે આહવાન.