અમરેલી સિવિલમાં દાખલ થયેલા બાબરાના કોરોનાના શંકાસ્પદ દર્દીનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો….

અમરેલી સિવિલમાં દાખલ થયેલા બાબરાના કોરોનાના શંકાસ્પદ દર્દીનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો….