અમ2ેલીનાં જેશીગપ2ા પુલ ઉપ2 સેફટી ગ્રીલ અને સ્ટ્રીટ નાંખવા 2જુઆત ક2તા પૂર્વ વિપક્ષ નેતાશ્રી પ2ેશ ધાનાણી

અમ2ેલી,

અમ2ેલી શહે2માં જેશીંગપ2ા નીચલા પુલ ઉપ2 ચોમાસાના પાણીના વહેણ વહેવાથી સેફટી ગ્રીલ તુટી ગયેલ છે, આ પુલ ઉપ2 ઘણા 2ત્નકલાકા2ો, ખેડુતો,વિદ્યાર્થી, 2ાહદા2ોઓને અવ2-જવ2 ક2વામાં ખુબ જ મુશ્કેલીઓનો સામનો ક2વો પડે છે, અને પુલ ઉપ2 સ્ટ્રીટ લાઈટ પણ નથી જેનાથી 2ાત્રીના સમયે અકસ્માત થવાની ખુબ જ સંભાવના છે, અને પવિત્ર શ્રાવણ માસ શરૂ થઈ ગયેલ છે, કામનાથ મંદિ2 પણ આ જગ્યાએ આવેલ હોવાથી શિવભક્તોને પા2ાવા2 મુશ્કેલીઓનો સામનો ક2વો પડે છે, આથી તાત્કાલીક આ જેશીગપ2ા પુલ ઉપ2 સેફટી ગ્રીલ અને સ્ટ્રીટ લાઈટ નાંખવાની 2જુઆત નગ2પાલિકાના નિયામક ભાવનગ2, કલેકટ2શ્રી અમ2ેલી, કાર્યપાલક ઈજને2 માર્ગ અને મકાન 2ાજય, અમ2ેલી, ચીફ ઓફીસ2 અમ2ેલીને 2જુઆત ક2ી છે.