આજે અમરેલીના ગેંગરેપકેસમાં સ્પેશ્યલ સરકારી વકીલ શ્રી ઉત્પલ દવે અમરેલીમાં

અમરેલી,આજે અમરેલીના ગેંગરેપકેસમાં સ્પે. સરકારી વકીલ શ્રી ઉત્પલ દવે અમરેલી આવી રહયા હોય ગઇ મુદતમાં ડીએનએ ટેસ્ટને લગતી તબીબી જુબાની લેવાઇ હતી અને આજથી આ કેસ ડે ટુ ડે ચાલશે અને સ્પે. કોર્ટમાં કેસની પ્રક્રીયા આગળ વધશે તેમ સુત્રોએ જણાવ્યું હતુ.