કોરોનાકાળ વચ્ચે શ્રમિકો માટે શ્રમિક પાસની યોજના જાહેર

કોરોનાકાળ વચ્ચે શ્રમિકો માટે શ્રમિક પાસની યોજના જાહેર કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત શ્રમિકોના પાસ કાઢવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી. વાસણા, વાડજ, મણિનગર, સારંગપુર નરોડા ટર્મીનલ્સ ખાતેથી પાસ કાઢવાની કામગીરી કરવામા આવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે સરકારી આ યોજના અંતર્ગત પાસની ૮૦ ટકા રકમ સરકાર આપશે. જ્યારે ૨૦ ટકા પાસ ધારકોએ આપવાની રહેશે.