કોરોનાના કહેર વચ્ચે પણ અવધ મંડળી સભાસદો માટે સજજ

અમરેલી,કોરોનાના કપરા સમયે પણ અમરેલીની અવધ નાગરિક શરાફી સહકારી મંડળીએ લોકોની જીવન જરુરીયાત માટે ખુબ મહત્વની નાણાકીય કામગીરી બજાવીને પ્રસંશનીય કાર્ય કર્યુ હતુ.બેન્કો બીજા અને ચોથા શનીવારે રજા રાખતી હોય છે પણ અવધ મંડળી માત્ર રવીવારે જ રજા રાખે છે. રૂપિયા 16,56,79,346/-00ની ડીપોઝીટ, 2,45,46,800/- 00નું શેર ભંડોળ અને રૂા. 15,46,07,662/-00નું ધિરાણ તથા 7261 સભાસદો અને ધારી તથા બાબરામાં પણ બ્રાંચ ધરાવતી અવધ મંડળી નું આ જમાપાસુ છે તેમના સભાસદના હીત માટે તત્પર આ મંડળી સવારે નવથી રાત્રે આઠ વાગ્યા સુધી કામ કરે છે.હાલના સંજોગોમાં પણ અવધ મંડળીમાં સભાસદોની એફડીની પાકતી રકમના વ્યાજનું ચુકવણા માટે ચેક કાઢી આપી અને સંકટના સમયે સાંકળની જેમ ઉમદા કામગીરી અવધ મંડળી દ્વારા કરાઇ રહી છે હાલના સંજોગોમાં સરકારશ્રીની ગાઇડ લાઇન મુજબ તકેદારી સાથે લોકો માટેની આવશ્યક નાણાકીય સગવડતા સુપેરે અવધ નાગરિક શરાફી સહકારી મંડળી દ્વારા કરાઇ રહી હોય સભાસદોમાં આનંદની લાગણી છવાઇ છે.