ગૃહ મંત્રી અમીત શાહ-દિલીપ સંઘાણીની શુભેચ્છા મૂલાકાત યોજાઈ

અમરેલી,
કલોલ ખાતે ઈફકો ા2ા નેનો ટેકનોલોજી પ્લાન્ટના ખાતમૂહર્ત મે-2020 ના અવસ2ે ઉપસ્થિત 2હેવા ગુજકોમાસોલના ચે2મેન દિલીપ સંઘાણીએ કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમીત શાહને નિમંત્રણ આપવામા આવતા તેના સ્વિકા2 સાથે શાહ-સંઘાણીની શુભેચ્છા મૂલાકાત યોજાઈ હતી.
ઈફકો દ્વા2ા તૈયા2 થના2 નેનો ટેકનોલોજી પ્લાન્ટ નિર્માણ અંગેની માહિતી તદ્ઉપ2ાંત સાંપ્રત પ્રવાહો-પ્રવૃતિઓ અને યોજનાઓ અંગેની બાબતોને શુભેચ્છા મુલાકાતમા આવ2ી લેવામા આવેલ હતી.
દિલ્હી ખાતે શુભેચ્છા મૂલાકાત સમયે પૂર્વ ધા2ાસભ્ય બાવકુભાઈ ઉંધાડ ખાસ ઉપસ્થિત 2હયા હતા.