જાફરાબાદના ટીંબીમાં હળવા પવન સાથે વરસાદના ઝાપટા

જાફરાબાદ,
જાફરાબાદના ટીબી ગામે હળવા પવન સાથે વરસાદી ઝાપટા પડયા હતા જાફરાબાદના ટીબીમા બપોર બાદ અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવતા હળવા પવન સાથે છાટા પડયા હતા અને વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઇ હતી અચાનક વાતાવરણ બદલાતા ચોમાસા જેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.