જાફરાબાદના લોઠપુર પાસે ગંભીર અકસ્માતમાં બેના મોત

જાફરાબાદના લોઠપુર પાસે ગંભીર અકસ્માતમાં બેના મોત
પગપાળા જતા કાકા ભત્રીજાને કન્ટેનરે કચડી નાખ્યા