જાફરાબાદ-લાઠી-લીલીયામાં અડધાથી પોણો ઇંચ વરસાદ

અમરેલી,અમરેલી, જાફરાબાદ, લાઠી અને લીલીયામાં અડધાથી પોણો ઇંચ વરસાદ પડયો હતો જ્યારે અન્યત્ર વરસાદના હળવા ઝાપટા પડયા હતા. અમરેલી જિલ્લા ફલડ કંટ્રોલ રૂમમાં નોંધાયેલ વરસાદમાં અમરેલી 5 મી.મી, ખાંભા 6 મી.મી, જાફરાબાદ 18 મી.મી, બગસરા 8 મી.મી, રાજુલા 4 મી.મી, લાઠી 14 મી.મી અને લીલીયા 13 મી.મી, વરસાદ નોંધાયો હતો.