દિલ્હીમાં 17મું ભા2તીય સહકા2 સંમેલન યોજાયું

અમરેલી,
પ્રધાન મંત્રી ન2ેન્ભાઈ મોદી એ દેશને આત્મનિર્ભ2 બનવા સેવલ સ્વપ્ન અને લાલ કિલ્લાપ2 થી દેશના વિકાસ માટે ક2ેલ હાકલને દેશના સહકા2ી ક્ષેત્રએ ઝડપથી પૂર્ણ ક2વા સ્વ2ોજગા2ના નિર્માણ ત2ફ દોડ અને દેશના આર્થીક વિકાસમાં સહકા2ની અગ્રીમ ભૂમિકાને હવે કોઈ 2ોકી શકે તેમ જેમા સબકા સાથ સબકા વિકાસ ચિ2તાર્થ થઈ 2હયાનું દેશની 2ાજધાની દિલ્હી મુકામે યોજાયેલ 17-મી ભા2તીય સહકા2 સંમેલનના પ્રથમ ચ2ણના ઉદધાટન પ્રસંગે બોલતા પ્રધાનમંત્રીએ જણાવેલ. સમા2ોહના પ્રા2ંભે 2ાસાયણીક ખાત2ના ઉપયોગથી વ્યથીથ ધ2તીમાતાની વ્યથા-ભાવના પ્રસ્તુત ક2તી બાલનાટીકાથી પ્રધાનમંત્રી સહિત ઉપસ્થિત સૌ-કોઈ લાગણીસભ2 બન્યા હતા જેને પ્રધાનમંત્રીએ પોતાના પ્રવચનમા આવ2ીને ઓર્ગેનિક ખેતિ અપનાવવા અને જમીનને 2ાસાયણ મૂક્ત ક2વા જણાવેલસહકા2ી ભાવના દ2ેક પ્રયાસનો સંદેશ આપે છે તેમ જણાવી દુધ ઉત્પાદનમા આપણે પ્રથમ નંબ2 છીએ તેમ જણાવી આ સહકા2ી પ્રવૃતિમા નાની-નાની સહકા2ી મંડળીઓની પણ અગ્રીમ ભૂમિકા છે, ખાંડ કા2ખાના અને સહકા2ી ધો2ણે મહિલાઓ દ્રા2ા ચલાવવામા આવતી સહકા2ી પ્રવૃતિતો દેશની તાકાત બની છે. આજે આપણો દેશ વિકાસ અને આત્મનિર્ભ2તા ત2ફ આગળ વધી 2હયો છે તેવા સમયે દ2ેક લક્ષ અને લક્ષાંકોને પા2 પાડવા સહકા2નો સાથ અનિવાર્ય છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ વધુમા જણાવેલ કે વિશ્ર્વમા સતત મોંધા થતા ખાત2ોનો ક્સિાનો ઉપ2 ન પડે તે દિશામા કામ ક2ી 2હી છે. ક્સિાન સન્માન નીધિ ની 2કમ બેંક ખાતામા જમા ક2વામા આવી 2હી છે, કેન્દ્રમા ભાજપની સ2કા2 આવતા જ ખેડૂતોની આવક બમણી થાય અને ખેત ઉત્પાદનના પોષણક્ષમ ભાવો મળે તેને પ્રથમ અગ્રતા આપવામા આવી હતી. ઉપસ્થિતોને સંબોધતા પ્રધાનમંત્રીએ આત્મવિશ્ર્વાસપૂર્ણ જણાવેલ કે ખેડૂતહિત અભિગમ અપનાવીને રૂા.3-લાખ 70-હજા2 ક2ોડનું પેકેજ જાહે2 ક2ેલ છે એટલુ જ નહિં શે2ડી પક્વતા ખેડૂતો અને ખાંડ મીલોમા કામ ક2તા કામદા2ોને ફાયદો થશેઅમૃતકાલમા દેશના ગામડા અને ખેડૂતોનું સામ્યર્થ વધા2વા માટે દેશના સહકા2ી ક્ષેત્રની ભૂમિકા બહુ મોટી થવાની છે તેમા સ2કા2 અને સહકા2 મળીને વિક્સીત ભા2ત આતમનિર્ભ2 ભા2ત સંકલ્પને બેવડી તાકાત આપશે. મોદીએ જણાવેલ કે, ખેડૂતો-પશુપાલકો અને સામાન્ય જનમા ભ્રષ્ટાચા2 મૂક્ત પા2દર્શક વહીવટની પ્રતિતિ થાય તે માટે જાગૃતતાથી કામ ક2વા જણાવી ટેકનોલોજીનો ભ2પુ2 ઉપયોગ ક2વા અને કેશલેસ પધ્ધતિને અપનાવવા અને તે માટે જાગૃતિ લાવવા નાની-નાની ટીમો ગામડામા સહકા2ી પ્રવૃતિ માટે લોકજાગૃતિનું કામ ક2ે તે અંગેના આયોજનપ2 પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ ભા2પૂર્વક જણાવેલ2ાષ્ટ્રિય સહકા2 સંમેલનને સંબોધતા દેશના પ્રથમ સહકા2 મંત્રી અમીતભાઈ શાહ એ જણાવેલ કે, છેલ્લા પાંચ જ વર્ષમાં પ્રાથમીક સહકા2ી મંડળીઓની સંખ્યામા ત્રણ ગણો વધા2ો આ ક્ષેત્ર ઉપ2 લોકવિશ્ર્વાસની પ્રતિતિ ક2ાવે છે. શાહે જુસ્સા સાથે જણાવેલ કે દેશની સહકા2ી પ્રવૃતિને વધુ ઉચ્ચાઈપ2 લઈ જવા તમામ પ્રકા2નો સહયોગ ભા2ત સ2કા2 આપશે, આ તકે ઈફકો ા2ા તૈયા2 ક2વામા આવેલ વિશ્ર્વનું સર્વપ્રથમ પ્રવાહી નેનો યુ2ીયાની કૃષિક્ષેત્રે ક્રાંતિકા2ી પિ2ણામ લાવશે તેવો સ્પષ્ટમત વ્યક્ત ક2ેલ હતો. દિનદયાળ ઉપાધ્યાયજીને યાદ ક2ીને શાહે જણાવેલ કે, તેઓ અંત્યોદય સહકા2ી પ્રવૃતિના હિમાયાતી હતા. આ તકે તેઓએ અમુલ, ઈફકો, કૃભકો, યુએલસીસીએસ, સહિત વિવિધ સહકા2ી સંસ્થાઓની દેશના આર્થિક વિકાસમાં સહયોગની તેમજ મહિલા શસક્તીક2ણ અને હ2ીયાળી ક્રાંતીની પ્રવૃતિને બિ2દાવેલ હતી અને ઈફકોએ 36 હજા2થી પણ વધુ સહકા2ી સભ્યો બનાવીને વૃધ્ધી પામેલ તે ગૌ2વની બાબત છે. સહકા2 મંત્રાલય લગભગ 3 લાખ મંડળીઓ બનાવવાની ષ્ટિ પ2 કામ શરૂ ક2ી દીધેલ છે અને જયા સહકા2ી અધિનિયમમાં સુધા2ણાની જરૂ2ીયાત 2હેશે તેમાં સુધા2ણા સાથે સહકા2ી કાર્યક્ષેત્ર વધુ લોકપયોગી બનાવવા પ2 કામ ક2શે તેમ જણાવેલશાહ એ વધુમા જણાવેલ કે, આદ2ણીય પ્રધાનમંત્રી ન2ેન્ભાઈ મોદીએ દેશની અર્થવ્યવસ્થાઓ સુધા2વા સહકા2મા સંભાવનાઓ નિહાળતા આઝાદીના 7પ વર્ષ પછી અલગ સહકા2 મંત્રાલય શરૂ ક2ી તેની સોપાયેલ જવાબદા2ીઓ આપણે સાથે મળીને દેશના વિકાસમા કામે લગાડવા ઓતપ્રોત બનીજવા અને સહકા2ી યોજનાઓ છેવાડાના ગામ-વ્યક્તિ સુધી પહોચાડવા હાકલ ક2ી હતી. ક્સિાનોની આવક વધા2વા સહિત ખેત ઉત્પાદન લક્ષાંકને નવી ઉંચાઈપ2 લાવવા સહકા2 ગંભી2તાથી પ્રયત્નશીલ હોવાનું જણાવેલસંમેલનના સ્વાગત પ્રવચનમા બોલતા એન.સી.યુ.આઈ. પ્રમુખ દિલીપ સંઘાણીએ જણાવેલ હતુ કે, દેશના આર્થિક વિકાસમાં કો-ઓપ2ેટીવ સેકટ2 આર્શિવાદ રૂપ છે જેને મોદી-શાહ માર્ગદર્શક ત2ીકે મળ્યા છે ત્યા2ે ભા2તના મુખ્ય અર્થવ્યવસ્થામાં સહકા2ી ક્ષેત્રનું જોડાણ ભાવાત્મક બની 2હેશે અને દેશની વિકાસ પ્રવૃતિઓને આગળ ધપાવવા સ2કા2ને સહકા2નો પૂર્ણ સહયોગ આત્મનિર્ભ2 ત2ફ દેશની દોટમા મળી 2હે તે દિશામા અધિક પ્રયાસ માટે ભા2 મુક્વામા આવેલ જેમા સૌના સહયોગને બિ2દાવી કૃષિ ઉત્પાદન, ઉત્પાદક્તા, ખાદ્ય સુ2ક્ષા વિગે2ેમા આ ક્ષેત્રના નોંધપાત્ર ફાળાને યાદ ક2ીને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ભા2તનું સહકા2ી માળખુ સુઢ અને દેશના વિકાસમા અગ્રેસ2 2હી આત્મનિર્ભ2 કાર્યમા મોટી ભૂમિકા ભજવી 2હેલ છે.કો2ોના કે, કૂદ2તી આફત સહકા2ી પ્રવૃતિ નવાજ અંદાજ સાથે કામ ક2ી 2હેલ છે તેને બિ2દાવી હતી. દિલીપ સંધાણીએ જણાવેલ કે સહકા2 માત્ર સહકા2ી પ્રવૃતિ જ ક2ે છે તેવુ નથી કો2ોનાકાળમા પી.એમ઼ ફંડમાં નોંધપાત્ર આર્થિક સહકા2,માસ્ક, સેનેટાઈઝ2,તબીબી સુવિધાઓ પુ2ી પાડવામાં આવી છેસહકા2ી ચળવળમા યુવા શક્તિને જોત2વાપ2 સૌએ ભા2 મુક્તા જણાવેલ કે, એન.સી.યુ.આઈ.માં યુવા સમિતિની 2ચના ક2વા ત2ફ આગળ વધી 2હેલ હોવાનું જણાવી કૃષિ, આવાસ,નાણા, ગ2ીબી નાબૂદિ સહિતની અનેક દિશાઓમા સહકા2ી પ્રવૃતિની સામેલગી2ી ટકાઉ અને સુ2ક્ષીત અને લોકપયોગી બની 2હેશે તે દિશાની કામગી2ી જણાવેલદિલ્હી ખાતે યોજાયેલ 17-મી ભા2તીય સહકા2 મહા સંમેલનમા સમગ્ર દેશનું સહકા2ી માળખુ-મહાનુભાવો-સભ્યો સામેલ થયા હતા તેમ યાદીના અંતમા જણાવાયેલ છે.