ધારીમાં ફરસાણની દુકાનોનું ચેકીંગ કરી ફરસાણનો નાશ કર્યો

ધારી, કોરોના વાઇરસ ના કારણોસર ધારી મા ફરસાણની દુકાનો મા પડેલ ફરસાણનો નાશ કરવા માટે કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે ધારી ગામ પંચાયત ના એરિયા ધારી ગામ વિસ્તાર મા ફરસાણ ની દુકાનો મા સખ્ત કાર્યવાહી ધારી પ્રાંત અધિકારી, ધારી મામલતદાર, ધારી તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ગામ પંચાયત સેક્રેટરી સિમાબેન વેગડા, નારણભાઈ વધાવા, વગેરે દ્વારા ફરસાણ નો પડતર જથ્થા નો નાશ કરવાની કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે