ધારી, અમરેલી, લાઠી, કુંડલા, રાજુલા બેઠક માટે વધુ 47 ફોર્મ ઉપડ્યા

અમરેલી,
વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી-2022ની આદર્શ આચારસંહિતા સમગ્ર જિલ્લામાં અમલી છે. અમરેલી જિલ્લાની તમામ વિધાનસભા બેઠકોની સામાન્ય ચૂંટણીનું મતદાન તા.01 ડિસેમ્બર, 2022ના રોજ યોજાશે. ચૂંટણી કાર્યક્રમ અનુસાર અમરેલી જિલ્લાની તમામ વિધાનસભા મતદાર વિભાગમાં સમાવિષ્ટ મતદારો પૈકી ઉમેદવારીની લાયકાત ધરાવતા હોય તે ઉમેદવારી નોંધાવી શકે છે.
અમરેલી જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા જણાવવામાં આવેલી વિગતો મુજબ આજરોજ તા.10 નવેમ્બર-2022ના રોજ એકપણ ઉમેદવારી પત્ર અમરેલી જિલ્લામાં ભરવામાં આવ્યું નથી. વધુમાં જિલ્લામાં તા.10 નવેમ્બર,2022 ના રોજ 94-ધારી-બગસરા વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં 22 ફોર્મ ઉપડ્યા છે.
95-અમરેલી-વડીયા-કુંકાવાવ વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં 06 ફોર્મ. 96-લાઠી-બાબરા વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં 01 ફોર્મ, 97-સાવરકુંડલા – લીલીયા વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં 01 ફોર્મ ઉપાડ્યા છે. 98- રાજુલા-જાફરાબાદ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં 17 ફોર્મ ઉપડ્યા છે.
મહત્વનું છે કે, તા.05 નવેમ્બર,2022થી ઉમેદવારી પત્રો સ્વીકારવાની શરુઆત થતાં તે તા.14 નવેમ્બર,2022 સુધી નિયત સમયમર્યાદા સુધીમાં સ્વીકારવામાં આવશે.વધુમાં તા.17 નવેમ્બર,2022ના રોજ બપોરના 3-00 કલાક પહેલા ઉમેદવારી પત્રો પરત ખેંચી શકાશે.