ધારી શહેરમાં આગ લાગે તો ફાયર ફાઇટર જ નથી

  • આગ લાગે તો ચલાલા કે બગસરાથી ફાયર ફાઇટર મંગાવવુ પડે છે

ધારી,
ધારી વિસ્તારમાં આગજનીની ધટના બનવાનાની ઘટનાઓ વધી ગયેલ છે, હમણા-હમણા ધારી શહેર અને પરા વિસ્તારોમા આગજનીના બનાવો બનવાના વધી ગયા છે, રહેણાક મકાન હોય કે ધંધા રોજગારનું સ્થળ હોય અથવા જાહેર પ્રસંગો હોય આવી જગ્યાએ ઘણી વખત આકસ્મિક આગ લાગવાની ઘટનાઓ બની રહી છે, ધારી શહેરમા હમણા-હમણા આગલાગવાની ઘટનાઓ બનવાના
કિસ્સાઓ વધી રહ્યા છે આવા સમયે ચલાલા નગરપાલિકા -બગસરા નગરપાલિકા અને વિસાવદર નગરપાલિકા
પાસેથી ફાયર ફાઇટર મંગાવવું પડે છે, ફાયર ફાઇટર આવવામા સમય લાગવાના કારણે લાગેલી આગ વિકરાળ
સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને જાન માલની મોટી નુકશાની કરે છે.