ધારી હજુ અનિર્ણીત, ચાર વિધાનસભાના ઉમેદવારો જાહેર કરતી કોંગ્રેસ

અમરેલી –  પરેશ ધાનાણી
સાવરકુંડલા –  પ્રતાપ દુધાત
રાજુલા –  અંબરીશ ડેર
લાઠી –  વિરજીભાઇ ઠુંમર