ધોરણ 3 થી 12 સુધી પરીક્ષા માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ લેશે

ગાંધીનગર,રાજયના ગુજરાતના શિક્ષણ વિભાગે મોટો નિર્ણય લઇ અને ધો. 3થી 12ની પરીક્ષા માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ લેશે તેવો પરીપત્ર જારી કર્યો છે.
અત્યાર સુધી જે તે શાળા પરીક્ષા લેતી હતી અને હવે વાર્ષિક અને છ માસિક પરીક્ષા પણ બોર્ડ લેશે જેમા ખાનગી પ્રકાશનના પુસ્તકોનો ઉપયોગ નહીં કરી શકાય અને નબળા વિદ્યાર્થી માટે અલગ શિક્ષણ પદ્ધતિ અપનાવાશે તેવો નિર્ણય લેવાયો છે.
રાજયમાં શિક્ષણ સુધારણા માટે સરકારે અસરકારક નિર્ણય લીધો છે યબીિા પણ પરિક્ષા માં સાથે રહેશે અને 15 દિવસ અને માસિક પરીક્ષા માં પણ બોર્ડ મદદ કરશે
સમાન પરીક્ષા લેવાનો નિર્ણય રાજ્યની તમામ સ્કૂલોમાં 2020-21ના શૈક્ષણિક વર્ષથી લાગુ કરી દેવામાં આવશે.