મહિલાઓ ઉપર લાઠીચાર્જ કરનાર બાબરાના મહિલા પી.એસ.આઇ ને સસ્પેન્ડ કરતા એસપી નિર્લિપ્ત રાય

મહિલાઓ ઉપર લાઠીચાર્જ કરનાર બાબરાના મહિલા પી.એસ.આઇ ને સસ્પેન્ડ કરતા એસપી નિર્લિપ્ત રાય