રાજુલાના ધારાસભ્ય શ્રી અંબરીષ ડેર અને શ્રી ઈન્દ્રવિજય સિંહ ગોહિલ ને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ ના કાયૅકારી પ્રમુખ બનાવાયા

રાજુલાના ધારાસભ્ય શ્રી અંબરીષ ડેર અને શ્રી ઈન્દ્રવિજય સિંહ ગોહિલ ને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ ના કાયૅકારી પ્રમુખ બનાવાયા