રાજુલા જાફરાબાદ ખાંભા પંથકમાં તમામ રસ્તાઓ બનાવવા રૂપીયા 36 કરોડ મંજુર

રાજુલા,રાજુલા જાફરાબાદ ખાંભા વિસ્તાર ના નીચે મુજબ ના જુદાજુદા કેટેગરી ના રસ્તા ઓ તમારા બધા ની રજુઆત સતત અમારા સુધી પહોંચી હતી જેની રજુઆત અમારા દ્વારા સરકાર સમક્ષ કરવા માં આવેલ જેને લીધે સરકાર શ્રી દ્વારા છત્રીસ કરોડ ના ખર્ચે આ બધાજ રોડ પાસ કરવા માં આવ્યા તે ખુબજ આવકાર્ય છે.કાચા થી ડામર (નોન પ્લાન) રસ્તાઆ (11 કરોડ 60 લાખ)1. ડુંગર – કથીવદર રોડ,2. બબેટાણા – કુંડલીયાણા રોડ,3. ભાડા – વડલી રોડ,4. જોલાપર – વિક્ટર રોડ,5. દેવકા – કડિયાળી રોડ ,7 વર્ષ રિસરફેસિંગ(10 કરોડ 95 લાખ) ,1. – વડલી – ચારોડીયા રોડ,2. – જાપોદર વાવડી રોડ,3. – વાવડી નેસડી રોડ,4. – ચોત્રા કંથારીયા સરોવડા રોડ,5. – આગરિયા – ભાક્ષી રોડ,6. – ચીત્રાસર – વડલી રોડ,7. – ભચાદર – ઉચ્ચૈયા રોડ8. – વાવેરા – ખારી – બાબરીયાધાર રોડ 9. – ડુંગર – વિજપડી રોડ,10 વર્ષ રિસરફેસિંગ,(4 કરોડ 20 લાખ),1. – હેમાળ – માણસા રોડ,2. – મોટા રીંગણીયાણા – રાજપરડા રોડ ,3. – ઉટિયા એપ્રોચ,4. – ચાંચ – મચ્છીપરા રોડ,5. – કથીવદરપરા – એપ્રોચ,6. – નાગેશ્રી જુના પાદરપરા એપ્રોચ,7. – ડેડાણ – માલકનેશ રોડ,8. – ખેરા એપ્રોચ રોડ,કોઝવે થી પુલ,( 8 કરોડ 40 લાખ),1. – ડુંગર રાભડા રોડ ઉપર,2. – ડુંગર દાંતરડી રોડ ઉપર,3. – રાજુલા વડલી ડુંગર રોડ ઉપર,4. – દાંતરડી રાભડા વાંગરરોડ ઉપર,5. – ઘેસપુર સોખડા રોડ ઉપર,6. – ભાડા સાકરીયા કડીયાળી રોડ ઉપર,7. – ડેડાણ જીવાપર કાતર રોડ ઉપર,8. – જામકા આંબલિયાળા રોડ ઉપર,9. – પીપરિયા બેડિયા રોડ ઉપર