રાજુલા બેઠકમાં ચોથા રાઉન્ડમાં અમરીશ ડેર 600 મતે આગળ

200 મતે ધારીમાં આમ આદમી પાર્ટીના કાંતિ સતાસીયા આગળ