લાઠી તથા બાબરા પો.સ્ટે. ના અપહરણ તથા મારામારીના ગુનામાં નાસતા ફરતા આરોપીને ઝડપી લીધો

અમરેલી,
અમરલી એલ.સી.બી. પોલીસ ઇન્સ. શ્રી એ. એમ. પટેલ નાઓની રાહબરી હેઠળ એલ.સી.બી. ટીમે (1) લાઠી પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.11193034210060/2021, ઈ.પી.કો. કલમ 363, 366, 376(2)(એમ), 376(3), 114 તથા પોકસો એકટ ક્લમ 18, 4, 6, 8, 17 તથા (2) બાબરા પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.1193008210807/2021, ઇ.પી.કો. કલમ 323, 324, 504, 506(2), 114 મુજબના ગુનાઓના આરોપી રમેશ સુરાભાઇ વાઘેલા, રોહીત રમેશભાઇ વાઘેલા આરોપીઓ દોઢ વર્ષથી પોતાની કાયદેસરની ધરપકડ ટાળવા માટે નાસતા ફરતા હતા આ આરોપીઓના નામ. કોર્ટમાંથી સી.આર.પી.સી. કલમ 70 મુજબના વોરંટ ઇસ્યુ થયેલ હોય, લીસ્ટેડ આરોપીઓને આજરોજ તા.08/11/2022 ના રોજ બાતમી હકિકત આધારે અમરેલીમાંથી પકડી પાડી, આગળની કાર્યવાહી થવા સારૂ અમરેલી સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં સોંપી આપેલ છે.