વિજપડીની તબીબ યુવતીનો કોરોના સામે જંગ

વિજપડી,વિજપડીના મનોજભાઇ સેજપાલની ભત્રીજી ડો. નીધી જયેશભાઇ સેજપાલ જે હાલ બી જે. મેડીકલ કોલેજ અમદાવાદમાં એમડીએનએ સ્થેસ્યોલોજી ના બીજા વર્ષમાં રેસીડેન્શીપ કરે છે તેમને હાલ 1200 બેડ કોવિડ હોસ્પિલમાં છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી ફરજ સોંપી છે તેથી ડો. નીધી સેજપાલ સેવા આપી રહયા છે. કોરોના સામેના જંગમાં અમરેલી જિલ્લાનું ગૌરવ વધાર્યુ છે.