સર્વેમાં ખેડૂતોને પડતી મુશ્કેલીઓ અંગે રજૂઆત કરતા શ્રી કાછડીયા

  • અમરેલી સંસદીય વિસ્તારમાં એસ.ડી.આર.એફ. યોજના અંતગત થતા
  • સંસદીય વિસ્તારને અસરગ્રસ્ત તરીકે ગ્રાહ્ય રાખવા અને સર્વે પત્રકમાંથી હાલ પુરતુ બેંક વિગતનું કોલમ દુર કરવા પણ રજૂઆત

 

અમરેલી,

અમરેલી સંસદીય વિસ્તારમાં એસ.ડી.આર.એફ. યોજના અંતગત પાક નુકશાનીના સવેમાં ખેડૂતોને પડતી મુશ્કેલીઓ અંગે અમરેલીના સાંસદ શ્રી નારણભાઈ કાછડીયાએ સરકારશ્રીમાં રજૂઆત કરેલ છે. સાંસદશ્રીએ રાજયના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, ભારત સરકારના રા. ક઼ કૃષિ મંત્રી શ્રી પરશોતમભાઈ રૂપાલા, રાજયના કૃષિ મંત્રી શ્રી આર.સી.ફળદુ અને સચિવશ્રી, કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ, ગાંધીનગરને અસરકારક રજૂઆત કરેલ છે. સાંસદશ્રીએ કરેલ રજૂઆત મુજબ, હાલ ખરીફ ૠતુમાં ભારે વરસાદ થી થયેલ પાક નુકશાનીના એસ.ડી.આર.એફ. યોજના અંતગત અમરેલી સંસદીય વિસ્તારમાં સવે થઈ રહયો છે. જે અંતગત સચિવશ્રી, કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ, ગાંધીનગરના તા. 3/9/2020ના પત્ર મુજબ જીલ્લા કક્ષાએથી તા. 2/9/2020ના રીપોટ મુજબના વિસ્તારમાં સવે કરી કાયવાહી કરવાની જીલ્લા તંત્રને સૂચના મળેલ છે. પરંતુ અમરેલી સંસદીય વિસ્તારમાં તા. 1/9/2020 સુધી સતત વરસાદ પડેલ અને આજદીન સુધી ખેતરોમાં પાણી ભરાયેલ હોઈ, જેના લીધે ખેડૂતોને કેટલુ નુકશાન થયેલ છે તેનો અંદાજ લગાવી શકાય તેમ નથી. આજની તારીખ સુધીમાં અમરેલી સંસદીય વિસ્તારમાં અંદાજીત 400 થી પણ વધુ ગામોની રજૂઆતો સ્થાનિક કક્ષાએ મળવા પામેલ છે. જેના કારણે અમરેલી સંસદીય વિસ્તારમાં અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો હજુ વધી શકે તેમ છે. તેથી કોઈપણ અસરગ્રસ્ત ખેડૂતને અન્યાન ન થાય તે માટે તમામ સંસદીય વિસ્તારને અસરગ્રસ્ત તરીકે ગ્રાહય રાખવા સાંસદશ્રીએ રજૂઆત કરેલ છે.ઉપરાંત સવે પત્રકમાં અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોની બેંક ડીટેલ્સ માંગવામાં આવેલ છે. પરંતુ ખેડૂતો ખેતરે બેંકની વિગતો સાથે રાખતા ન હોવાને લીધે અસરગ્રસ્ત ખેડૂત સહાય/રાહત થી વંચિત રહી જવા ન પામે તેથી હાલના તબકકે બેંક વિગતની કોલમને દૂર કરવા પણ સાંસદશ્રીએ સરકારશ્રીમાં અસરકારક રજૂઆત કરેલ હોવાનું સાંસદ કાયાલયની અખબારી યાદીમાં જણાવેલ છે.