સાવરકુંડલાનાં માર્કેટયાર્ડમાં ચણા અને ધાણાની વિક્રમજનક આવક

  • સીઝનને કારણે માર્કેટયાર્ડમાં ખેડુતો અને વેપારીઓનો ધમધમાટ વધ્યો 

સાવરકુંડલા,સાવરકુંડલાનાં માર્કેટયાર્ડનાં સિઝનનાં નવા ચણા અને ધાણાની વિક્રમજનક આવક થતાં માર્કેટયાર્ડમાં ખેડુતો અને વેપારીઓનો ધમધમાટ વધ્યો છે. સાવરકુંડલા એ.પી. એમ.સી. (માર્કેટયાર્ડ) માં છેલ્લા અઠવાડીયાથી ચણાં તથા ઘાણાની આવકમાં ઉત્તરોતર વઘારો જોવા મળ્યો છે. જેથી આજ રોજ ચણા તથા ઘાણા ની વિક્રમજનક આવક થતા માર્કેટયાર્ડ ચણા તથા ઘાણાની ઉભરાયુ છે. જેમાં આજ રોજ ચણા નો ભાવ રૂા.891.00 તથા ઘાણા રૂા.1165.00 પ્રતિમણના ભાવ થી હરરાજીમાં વેચાણ થયુ છે. હજી 5ણ આવતા દિવસોમાં આ આવક વઘવાની સંભાવના છે. તેમ સેક્રેટરીશ્રી આર.વી.રાદડીયા યાદી જણાવે છે.