સાવરકુંડલા-રાજુલા રોડ માટે શ્રી અંબરીષ ડેર અંતિમ માર્ગે

રાજુલા ,અમરેલી જિલ્લામાં સ્ટેટ હાઇવે ઉપરના રોડ માટેની મંજૂરી ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂર્ણ હોવાછતાં કેટલાક રોડ જિલ્લામાં ટલે ચડ્યા છે ત્યારે રાજુલા સાવરકુંડલા વચ્ચે આવેલ બાઢડાથી થોરડી રાજુલા રોડની કામગીરી પણ ટલે ચડી ગઈ છેજેના કારણે આજે રાજુલા જાફરાબાદના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અંબરીશ ડેર દ્વારા મુખ્યમંત્રીને પત્ર પાઠવી આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી દેવાય છે .રાજુલાના ધારાસભ્ય અંબરીશ ડેર દ્વારા મુખ્યમંત્રીને પત્ર પાઠવી જણાવ્યું છે બાઢડા થોરડી રાજુલા રોડ જે સરકાર દ્વારા પ્રગતિપથ જાહેર થયેલ છે જે ભાવનગર સોમનાથ નેશનલ હાઇવે અને અમરેલી જિલ્લા મથક એવા અમરેલીને જોડતો મુખ્ય રાજય રસ્તો તેમજ આ રસ્તા ઉપર આ વિસ્તારના પીપાવાવ પોર્ટ,સ્વાન એનર્જી સીંટિક્સ,અલ્ટ્રાટેક સીમેન્ટ, નર્મદા સીમેન્ટ ફેક્ટરી જેવી મોટી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના હવી વાહન વ્યહાર ખુબજ મોટા પ્રમાણમાં થાય છે આ હિંડોરણા રાજુલા બાઢડા થોરડી રોડ માટે અમારી વખતો વખતની રજૂઆતને લીધે તારીખ 18-02-2019ના પત્ર થી સરકાર દ્વારા પ્રગતિપથ હેઠળ 52000.00 લાખ અને તારીખ 29-12-2020ના પત્ર થી રિસરફેસ કરવા માટે સરકાર દ્વારા 1947.00 લાખની સિદ્ધાંતિક વહીવટી મંજૂરી આપવામા આવી હોવા છતાં તેની ટેન્ડરીગ પ્રક્રિયા પણ પૂર્ણ થઈ ગઈ હોવા છતાં આ રોડનું કામ શરૂ કરવામાં આવતું નથી મોટા જો આગામી એક અઠવાડીયામાં જો કામ શરૂ નહીં કરવામાં આવે તો અમો ના છૂટકે ગાંધી ચીંધ્યા માર્ગે ઉપવાસ આંદોલન કરીશું જેથી તાત્કાલિક આ રોડની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવે તેવી મારી ખાસ ભલામણ છે આ પ્રકારનો પત્ર રાજુના મુખ્યમંત્રીને ધારાસભ્ય અંબરીશ ડેર દ્વારા લખ્યો છે.