સોમવારે સવારે અમરેલી જિલ્લામાં કોરોના ના વધુ 10 કેસ